Ta strona ma ograniczoną obsługę przeglądarki. Zalecamy przejście na Edge, Chrome, Safari lub Firefox.
Gratulacje! Twoje zamówienie kwalifikuje się do bezpłatnej wysyłki Nowa formuła Acne Skin! 💫 Teraz z laktoferyną, karczochem i probiotykami dla jeszcze lepszych efektów ✅

-10% na pierwsze zamówienie 🤍 Zapisz się do naszego newslettera i odbierz zniżkę!

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU
„Pokaż nam swoją metamorfozę po kuracji z Carein, a przedłużymy Twoją kurację o miesiąc“

 

SŁOWNIK POJĘĆ

Zgłoszenia do Konkursu - Uczestnicy mogą zgłaszać się do Konkursu od dnia 26 luty 2024 r. od godz. 17:00 do dnia 15 marca 2024 r. do godziny 23:59 na zasadach, określonych w Regulaminie.

Konkurs - wydarzenie promocyjno-reklamowe w formie Konkursu pod nazwą „Pokaż nam swoją metamorfozę po kuracji z Carein, a przedłużymy Twoją kurację o miesiąc”, realizowane przez Organizatora, na zasadach wynikających z Regulaminu Konkursu.

Zwycięzca - osoba, której zgłoszenie w Konkursie zostanie nagrodzone.

Nagroda: Jury wybierze 10 uczestników, których zdjęcia wykażą największą poprawę stanu skóry. Organizator zastrzega sobie możliwość niewyłonienia wszystkich laureatów w przypadku, gdy Zgłoszenia do Konkursu nie będą spełniać wymogów, wskazanych w Regulaminie.

Nagrodą będzie miesięczna kuracja Dermosuplementem z oferty Carein. Wartość Kuracji 30 dni: 225 zł - 279 zł brutto, Wybór kuracji należy do uczestnika.

Organizator - CAREIN spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-209), przy ul. Frezerów 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000938692, NIP: 5272981115, REGON: 520675847, kapitał zakładowy 28.350,00 złotych

Post Konkursowy - post publikowany w serwisie społecznościowym Instagram, na profilu pn. „carein.pl”, który dostępny jest pod adresem internetowym https://www.instagram.com/carein.pl/, zawierający opis zasad uczestnictwa w Konkursie, pod którym nastąpi zgłoszenie Uczestnika do Konkursu. Dodatkowo post również jest opublikowany w serwisie społecznościowym Facebook na profilu marki Carein, który jest dostępny pod adresem https://www.facebook.com/profile.php?id=100076973902921, zawierający opis zasad uczestnictwa w Konkursie, pod którym nastąpi zgłoszenie Uczestnika do Konkursu.

Regulamin - niniejszy dokument określający zasady Konkursu dostępny w serwie Instagram oran w serwisie Facebook oraz na stronie internetowej https://carein.pl/ należącej do Organizatora, pod linkiem umieszczonym w Poście Konkursowym na profilu Carein w serwisie społecznościowym Instagram i Facebook.

Uczestnik - osoba biorąca udział w Konkursie po uprzednim spełnieniu wymagań określonych
w Regulaminie konkursowym, w szczeg
ólności łącznie spełniająca wymagania w zakresie wynikającym z § 2 Regulaminu. 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs ma na celu promocję i reklamę Organizatora, jego dermosuplementów pod marką „Carein”.
 2. Niniejszego Konkursu nie należy traktować jako jakiejkolwiek gry hazardowej w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.), w szczególności gry losowej, zakładu wzajemnego ani jakiegokolwiek innego rodzaju gry w rozumieniu przytoczonej ustawy.
 3. Konkurs przeprowadzany jest na zasadach wynikających z Regulaminu, z którego treścią Uczestnik powinien się zaznajomić przed przystąpieniem do Konkursu. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację treści Regulaminu.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Instagram „Carein”, który jest dostępny pod adresem https://www.instagram.com/carein.pl/
 5. Wyłanianie Zwycięzców odbywa się na zasadach opisanych w § 5 Regulaminu.
 6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nią związanych, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

 

§ 2 Zasady uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która
  • ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz wskaże adres dostarczenia ewentualnej nagrody na terytorium Polski,
  • ma ukończone 18 lat,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu i w związku
   z przeprowadzeniem Konkursu, w tym organizacji i wydania Nagr
   ód, poprzez przystąpienie do Konkursu i umieszczenie komentarza pod Postem Konkursowym;
  • zaakceptowała Regulamin Konkursu i wyraża zgodę na przestrzeganie jego postanowień
   w pełni, poprzez przystąpienie do Konkursu i umieszczenie komentarza pod Postem Konkursowym;
  • posiada aktywne konto w serwisie społecznościowym Instagram.

 

 1. 3 Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że: a) jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zgłasza w rozwiązaniu Zadania konkursowego i dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do utworów zgłaszanych w rozwiązaniu Zadania konkursowego; b) powstałe w związku z niniejszym Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone; c) udziela Organizatorowi prawo do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do utworów powstałych w ramach rozwiązania Zadania konkursowego, w zakresie w jakim jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym dokonania weryfikacji zgłoszenia do Konkursu, wyłonienia Laureatów, ogłoszenia wyników Konkursu. d) w przypadku, nagrodzenia rozwiązania Zadania konkursowego - wyraża bezpłatną zgodę na rozpowszechnienie/opublikowanie rozwiązania zadania konkursowego, w tym swojego wizerunku utrwalonego w rozwiązaniu Zadania konkursowego na stronie Carein lub stronach internetowych lub social mediach zarządzanych i administrowanych przez Organizatora. Powyższe w celach niezbędnych dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu, w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania ich opracowania w stopniu jaki Organizator uzna za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęcia do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji; e) upoważnia Organizatora do decydowania o sposobie oznaczenia (i podpisywania) nadesłanego przez Uczestnika rozwiązania Zadania konkursowego podanymi przez Uczestnika danymi w celu ewentualnego opisania zwycięskiego rozwiązania Zadania konkursowego lub do decydowania o pominięciu takiego oznaczenia; f) ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora za niezgodność z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zwalnia Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym ww. oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

 

 1. Czynności dokonywane w ramach Uczestnictwa w Konkursie nie mogą mieć charakteru bezprawnego, nie mogą zawierać treści naruszających dobra osobiste Organizatora, lub innych osób trzecich, w szczególności treści rasistowskich, obrażających innego Uczestnika, wulgarnych, obrażających religię, odnoszących się do przekonań politycznych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego bez względu na formę ich przekazu.
 2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestników, których treści będą bezprawne, w szczególności zawierające treści wskazane w ustępie poprzednim.
 3. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być pracownicy, współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby Konkursu: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

  

§ 3 Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie wymaga spełnienia warunków wskazanych w § 2 przesłanie za pomocą wiadomości prywatnej na Instagramie bądź Facebooku zdjęcia swojej metamorfozy w postaci zdjęcia swojej twarzy oraz skomentowanie posta konkursowego słowem „metamorfoza”. Posty konkursowe opublikowane na Facebooku i na Instagramie są traktowane jako jeden i ten sam konkurs objęty niniejszym regulaminem konkursowym.
 2. Zdjęcie konkursowe musi być wykonane w formacie: jpg lub png i rozmiarze maksymalnie 5 MB.
 3. Najbardziej spektakularne metamorfozy zostaną nagrodzone.
 4. Nieprawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie skutkować będzie pominięciem takiego zgłoszenia.
 5. Zgłoszenia należy dokonać w języku polskim, jego treść nie może być aktualizowana w trakcie przyjmowania Zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie.
 6. Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria: zgodność pracy z postanowieniami niniejszego Regulaminu; • kreatywność; • humor i niebanalny dowcip; • oryginalność; • jakość wykonania.
 7. Rozwiązanie Zadania konkursowego musi spełniać łącznie następujące warunki: • praca musi być wykonana na zadany temat; • autorem pracy musi być Uczestnik; • praca musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika; • na zdjęciu konkursowym może znajdować się wizerunek wyłącznie Uczestnika (na zdjęciu konkursowym nie może być wizerunku innej osoby/osoby trzeciej); • Uczestnik musi dysponować autorskimi prawami majątkowymi do zgłaszanego rozwiązania zadania konkursowego.
 8. Rozwiązanie Zadania konkursowego nie może zawierać wizerunku innych osób/osób trzecich, treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności nie może: • zawierać treści o charakterze niemoralnym, nieetycznym, obraźliwym, oszczerczym, ksenofobicznym, zniesławiającym, pornograficznym, natury politycznej • wzywać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę, wyznanie, orientację seksualną czy poglądy polityczne; • stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób; • wzywać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości; • zachęcać do popełnienia samobójstwa; • promować towarów uzyskanych nielegalnie czy z naruszeniem jakichkolwiek przepisów; • naruszać jakichkolwiek praw do znaków towarowych czy chronionych symboli, praw autorskich czy praw osobistych ani zawierać żadnych marek, z wyłączeniem marki Carein, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej; • promować jakichkolwiek produktów lub usług (za wyjątkiem produktów marki Carein); oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów;

 

§ 4 Nagrody

 1. Organizator przewiduje przekazanie Nagrody: nagrodą będzie miesięczna kuracja Dermosuplementem z oferty Carein. Wartość Kuracji 30 dni: 225 zł - 279 zł.
 2. Łączna liczna Nagród – 10
 3. Ten sam Uczestnik może dokonywać wielu zgłoszeń, ale tylko jedno z nich może zostać nagrodzone.
 4. Zwycięzca nie jest uprawniony do zamiany Nagrody na świadczenie pieniężne odpowiadające wartości Nagrody lub inną rzecz odpowiadającą wartości Nagrody.
 5. Każda Nagroda wydawana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 

§ 4 Wyłonienie Zwycięzców i wydanie Nagród

 1. Zwycięzcy wyłaniani będą ze zgłoszeń przesłanych przez Uczestników zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu.
 2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dniu 22 marca 2024.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym zgodnie z ustępem poprzedzającym poszczególni Zwycięzcy zostaną wyłonieni, przez poinformowanie Zwycięzcy
  w formie wiadomości prywatnej w serwisie Instagram w profilu Zwycięzcy, z kt
  órego dokonał Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie. W odpowiedzi Zwycięzca zobowiązany jest do przesłania w ciągu 7 dni poprawnych danych teleadresowych (imię, nazwisko, adres na terytorium Polski tj.: ulica, miasto, kod pocztowy, nr telefonu) oraz wskazania właściwego urzędu skarbowego. Organizator poinformuje Laureata o konieczności przesłania dodatkowych danych, o ile zajdzie taka konieczność. Podanie informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim jest warunkiem koniecznym wydania Nagró
 4. Ogłoszenie o wyborze Zwycięzców nastąpi również poprzez publikację nicków Zwycięzcy pod Postem Konkursowym lub w inny sposób na profilu Organizatora.
 5. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom w terminie do 29 marca 2024 po skompletowaniu danych do wysyłki do wszystkich Zwycięzców. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki z przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, a także nieprawidłowe dane wysyłkowe i w związku z tym niemożliwość dostarczenia Nagród.
 6. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora bądź takie, co do których Zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora.

  

§ 6 Weryfikacja Uczestników i Zwycięzców

 1. Organizator uprawniony jest do weryfikacji Uczestników bądź Zwycięzców pod kątem przestrzegania zasad wynikających z Regulaminu. W szczególności uprawniony jest do żądania złożenia przez Uczestnika dodatkowych oświadczeń lub innych dokumentów w zakresie wymagań wskazanych w Regulaminie (np. oświadczenie o pełnoletności bądź pisemnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych).
 2. Dokonywanie weryfikacji w stosunku do Uczestnika odbywa się w szczególności w razie chęci uzyskania przez Organizatora oświadczeń, o których mowa w ust. 1 lub
  w razie powzięcia przez Organizatora wątpliwości w stosunku do danego Uczestnika lub Zwycięzcy, kt
  óre uzasadniają podjęcie działań mających na celu wyjaśnienie powstałych wątpliwości.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Zwycięzcę
  w korespondencji z Organizatorem.
 4. Niespełnienie przez Uczestnika lub Zwycięzcę żądania, o którym mowa w ust. 1 powyżej bądź innych wymogów wynikających z Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa powoduje wykluczenie Uczestnika lub Zwycięzcy oraz utratę prawa do nagrody, a w razie jej wydania – podlegać ona będzie zwrotowi.

 

§ 7 Prawa autorskie do Zadania Konkursowego

 1. Uczestnik z chwilą otrzymania nagrody przenosi bez dodatkowego wynagrodzenia na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego rozwiązania Zadania konkursowego, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z prawem ich dalszego przeniesienia na inne podmioty, w następującym zakresie:

 

 • utrwalania jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich nośnikach, w szczególności audiowizualnych, na kasetach wideo, na dysku komputerowym, DVD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, płycie analogowej, płycie kompaktowej, na CD, VCD i plikach MP3;
 • eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do publicznego wyświetlania w taki sposób, aby każdy mómieć do nich dostęp w miejscu
  i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie, oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, m.in. DSL/ADSL);
 • wprowadzania do obrotu;
 • wykorzystywanie na potrzeby reklamy lub promocji;
 • wystawiania (w tym w formie plakatów, reklam świetlnych itp.);
 • najmu i/lub użyczania i/lub dzierżawy i/lub udzielania licencji na wykorzystywanie komercyjne i inne, dowolnym osobom trzecim;
 • nadawanie za pośrednictwem Internetu, satelity, wizji i fonii przewodowej
  i bezprzewodowej;
 • utrwalania utworu na wszelkich nośnikach obrazu dostępnych w chwili zawarcia umowy,
  a w szczeg
  ólności na papierze (w formie albumów, plakatów, folderów, ulotek, naklejek itp.), oraz na wszelkich nośnikach magnetycznych umożliwiających eksploatację utworu przy użyciu komputera, sieci Internet oraz różnego rodzaju technik multimedialnych;
 • zwielokrotnienia utworu przy użyciu wszelkich technik dostępnych w chwili zawarcia umowy (w tym techniki offsetowej, kserograficznej, cyfrowej, audiowizualnej), na nośnikach,
  o kt
  órych mowa w pkt 1).
 1. Organizator nabywa prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworu w zakresie terytorialnym i czasowym, określonym w ust. 1 i 2 tego §, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 3 tego §.
 2. Lauerat wyraża również zgodę na korzystanie z jego wizerunku, w zakresie określonym w ust. 1 powyżej.
 3. Organizator nabywa także prawo do korzystania z utworu i udzielania sublicencji na korzystanie z utworu w celach reklamowych i promocyjnych swoich, organizację Konkursu (w tym w ramach kampanii reklamowych prowadzonych w prasie i innych środkach masowego przekazu, a także poprzez wykorzystywanie w serwisach społecznościowych, w szczególności Facebook i Instagram) w zakresie określonym w ustępach 1,2 i 3 niniejszego §.
 4. Prawo do korzystania, o którym mowa w ustępach powyższych, jak również prawo zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich do utworu, o których mowa w ust. 4 tego §, Organizator może przenieść bez ograniczeń na osoby trzecie.
 5. Uczestnik oświadcza, że utwór będzie utworem w pełni samoistnym, nie stanowiącym opracowania utworu osoby trzeciej, oraz że korzystanie nim przez Organizator i ich następców prawnych w zakresie przedmiotowym, terytorialnym i czasowym, określonym w ustępach poprzednich tego § nie narusza praw własności intelektualnej i dóbr osób trzecich.
 6. Uczestnik w szczególności zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z wszelkich roszczeń złożonych przez osoby trzecie. Ponadto Uczestnik zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej w związku z jego zawinionym działaniem.

§ 8 Reklamacje

 1. Uczestnicy mają prawo wnoszenia reklamacji w zakresie odnoszącym się do Konkursu, która powinna zawierać, imię i nazwisko reklamującego Uczestnika, numer telefonu oraz opis okoliczności objętych reklamacją wraz ze wskazaniem żądania. Reklamacje mogą być wnoszone nie później niż w terminie 14 dni od ostatniego dnia trwania Konkursu, z zastrzeżeniem, że w razie konieczności ponownego wyłonienia Zwycięzcy termin na złożenie reklamacji wynosi 14 dni od daty jego wyłonienia. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie, przesyłając pismo na adres Organizatora.
 3. Organizator dokona rozstrzygnięcia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. O sposobie załatwienia reklamacji Organizator informuje Uczestnika w formie, w jakiej ten wniósł reklamację. W razie wniesienia reklamacji w formie pisemnej, ale przy jednoczesnym wskazaniu korespondencyjnego adresu mailowego przez Uczestnika, rozstrzygnięcie takiej reklamacji pisemnej nastąpi w formie wiadomości mailowej wysłanej przez Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestnika.
 4. Skorzystanie ze ścieżki reklamacyjnej opisanej w tym § stanowi przejaw polubownego załatwienia sprawy. Uczestnik lub Zwycięzca uprawniony jest do dochodzenia swoich roszczeń na zasadach ogólnych bez konieczności wykorzystania ścieżki reklamacyjnej.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.
 2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie, w szczególności właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani nie jest z nimi związany. Organizator jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym podmiotem odpowiedzialnym za organizację Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie z odpowiedzialności serwisu Instagram mogącej wynikać
  z organizacji Konkursu. Serwis Instagram jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika Konkursu.
 4. W razie braku dostępności serwisu społecznościowego, na którym organizowany jest Konkurs, Organizator ma prawo do wydłużenia lub całościowego/częściowego przeniesienia Konkursu o czas odpowiadający niedostępności serwisu społecznościowego z zaokrągleniem do pełnego dnia.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu, tj. z dniem 10 listopada 2022.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 1 Klauzula informacyjna

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Konkursie:
  • Administratorem danych osobowych Uczestników i/lub Zwycięzców przetwarzanych
   w celu przeprowadzenia konkursu, w tym prowadzenia rozliczeń rachunkowo-podatkowych oraz w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami jest Organizator tj. CAREIN spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-209), przy ul. Frezer
   ów 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000938692, NIP: 5272981115, REGON: 520675847, kapitał zakładowy 28.350,00 złotych,
 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej również RODO) oraz przepisów powszechnie obowiązujących
 3. Z Administratorem można skontaktować w następujący sposób:

- mailowo: kontakt@carein.pl;

- pocztowo: Carein spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie  (20-209), ul. Frezerów 3

 1. Organizator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  • organizacji Konkursu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • obsługi zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • weryfikacji prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • wyłonienia Zwycięzców i wydania Nagrody Laureatom (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania Uczestnika i/lub Laureata (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników i/lub Zwycięzców (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • wykonania ciążących obowiązków rachunkowo-podatkowych w związku z organizacją Konkursu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika i/lub Zwycięzcy (oraz ewentualnie ich przedstawicieli ustawowych) jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału
  w Konkursie lub odebrania Nagrody – ich niepodanie uniemożliwia przystąpienie do Konkursu i/lub odebranie Nagrody.
 3. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców przetwarzane będą przez Organizatora do czasu zakończenia Konkursu lub odwołania zgody na ich przetwarzanie przez Uczestnika oraz do czasu utraty/przedawnienia ewentualnych roszczeń (2 lata liczone od końca roku, w którym wydano Nagrodę w przypadku Zwycięzców; 2 lata liczone od końca roku, w którym zgodnie
  z Regulaminem przypadał termin wydania Nagr
  ód - w przypadku Uczestników).
 4. Dane osobowe Zwycięzców przetwarzane będą przez Organizatora do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej (5 lat liczonych od końca roku, w którym wydano Nagrodę).
 5. Odbiorcami danych Uczestników mogą być dostawcy rozwiązań informatycznych umożliwiających przeprowadzenie Konkursu oraz podmioty świadczące usług prawne i księgowe. Dane osobowe Zwycięzców mogą być także udostępniane podmiotom świadczącym usługi przewozu towaró
 6. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 8. Uczestnicy i Zwycięzcy mają prawo do odwołania zgody na przetwarzanie ich danych osobowych (w zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych z uwagi na szczególną sytuację (w zakresie przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu), prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W celu realizacji uprawnień należy skontaktować się z wybranym Administratorem w jeden ze sposobów wskazanych w ust. 3 powyżej.
 9. Uczestnik oraz Zwycięzca mogą także wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Koszyk

Gratulacje! Twoje zamówienie kwalifikuje się do bezpłatnej wysyłki Brakuje 300 zł do darmowej dostawy.
Produkty nie są już dostępne do zakupu