Ta strona ma ograniczoną obsługę przeglądarki. Zalecamy przejście na Edge, Chrome, Safari lub Firefox.
Gratulacje! Twoje zamówienie kwalifikuje się do bezpłatnej wysyłki Nowa formuła Redness Skin! 💫 Teraz z wąkrotką azjatycką i kasztanowcem dla jeszcze lepszych efektów 🌺

-10% na pierwsze zamówienie 🤍 Zapisz się do naszego newslettera i odbierz zniżkę!

Regulamin Elektronicznej Karty Podarunkowej

Regulamin Elektronicznej Karty Podarunkowej CAREIN
Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne zasady nabywania i użytkowania przedpłaconej Elektronicznej Karty Podarunkowej.

 

I. Definicje

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
  • Elektroniczna Karta Podarunkowa - elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, stanowiący znak legitymacyjny w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, upoważniający do dokonania jednokrotnego zakupu Towarów, w Sklepie internetowym Carein w zakresie ustalonego limitu kwotowego,
  • Wydawca - Carein Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Frazerów 3, 20-209 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000938692, posiadającą NIP 5272981115, REGON: 52067584, o kapitale zakładowym w wysokości 28.350 PLN,
  • Nabywca – osoba dokonująca zakupu Elektronicznej Karty Podarunkowej,
  • Użytkownik - każdorazowy posiadacz i okaziciel Elektronicznej Karty Podarunkowej,
  • Sklep internetowy CAREIN - platforma sprzedażowa oferująca Towary Wydawcy, dostępna na stronach internetowych w domenie www.carein.pl, prowadzona przez Wydawcę,
  • Towary - produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym CAREIN
  • Kod Elektronicznej Karty – ciąg znaków przypisany do Elektronicznej Karty Podarunkowej, umożliwiający dokonanie Transakcji. Kod Elektronicznej Karty można użyć, tylko jeden raz.
  • Transakcja - jednorazowa operacja dokonana przy użyciu Elektronicznej Karty Podarunkowej, polegająca na wymianie całości lub części kwoty dostępnej na Elektronicznej Karcie podarunkowej na Towary oferowane przez Wydawcę w Sklepie internetowym CAREIN.

 

II. Nabycie i wydanie Elektronicznej Karty Podarunkowej
 1. Elektroniczna Karta Podarunkowa może zostać nabyta w Sklepie internetowym CAREIN.
 2. Nabywca ma możliwość zakupu Elektronicznej Karty Podarunkowej na wybraną kwotę w wysokości 150, 300, 500 PLN brutto.
 3. Elektroniczna Karta Podarunkowa wysyłana jest w formie e-maila. W treści maila jest podana informacja o numerze Kodu Elektronicznej Karty. E-mail jest wysyłany na podany przez Nabywcę adres e-mail Nabywcy lub osoby trzeciej. Nabywca nie ma możliwości żądania zwiększenia wartości Elektronicznej Karty Podarunkowej, która została już opłacona i wysłana na podany adres a-mail.
 4. Zapłata za Elektroniczną Kartę Podarunkową może nastąpić za pomocą elektronicznych metod płatności udostępnionych przez Wydawcę dla zakupu Elektronicznych Kart podarunkowych. Przy zakupie Elektronicznej Karty Podarunkowej w Sklepie internetowym CAREIN wyłącza się możliwość płatności przy odbiorze.
 5. Przy zakupie Elektronicznej Karty Podarunkowej nie są uwzględniane żadne rabaty.
 6. Elektroniczna Karta Podarunkowa, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, jest znakiem legitymacyjnym art. 921 15 Kodeksu cywilnego. Elektroniczna Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.
 7. Elektroniczna Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części, a opłacona wartość Elektronicznej Karty Podarunkowej nie podlega oprocentowaniu.
 8. Elektroniczna Karta Podarunkowa zakupiona w Sklepie internetowym CAREIN, nie podlega zwrotom.
 9. Spełnienie świadczenia przez Wydawcę następuje w momencie sprzedaży i doręczenia Elektronicznej Karty Podarunkowej, która jest aktywna. Nabywca, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, przyjmuje do wiadomości, że po spełnieniu świadczenia przez Wydawcę, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Nabywcy nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Elektronicznej Karty Podarunkowej, na co Nabywca wyraża zgodę, stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020.287 t.j. 2020.02.21 z późn. zm.).
 10. Wydawca nie wydaje duplikatów Elektronicznej Karty Podarunkowej.

 

III. Użytkowanie Elektronicznej Karty Podarunkowej

 1. Elektroniczna Karta Podarunkowa uprawnia do dokonania wyłącznie jednorazowej Transakcji w Sklepie internetowym CAREIN, dostępnym na stronie internetowym www.carein.pl.
 2. Użytkownik może korzystać z Elektronicznej Karty Podarunkowej natychmiast, od momentu jej otrzymania w formie e-maila, którego treść zawiera Kod Elektronicznej Karty.
 3. Realizacja Elektronicznej Karty Podarunkowej następuje poprzez zaznaczenie przed złożeniem zamówienia, pola wyboru opcji Elektronicznej Karty Podarunkowej i wpisaniu Kodu Elektronicznej Karty. Istnieje możliwość wykorzystania więcej niż jednej Elektronicznej Karty Podarunkowej podczas dokonywania jednorazowej Transakcji, w takiej sytuacji wartość wszystkich użytych Elektronicznych Kart podarunkowych podlega zsumowaniu.
 4. Termin ważności Elektronicznej Karty Podarunkowej wynosi 24 miesiące od daty jej zakupu od Wydawcy.
 5. Wydawca uwzględni, przy realizacji Elektronicznej Karty Podarunkowej rabaty, które przysługują Użytkownikowi zgodnie z aktualną polityką rabatową Wydawcy, wyłącznie, gdy regulamin dotyczący danego rabatu nie wyklucza udzielenia go, w przypadku płatności dokonanej za pomocą kart podarunkowych w tym Elektronicznej Karty Podarunkowej
 6. W zakresie zgodnym z przepisami nie są uwzględniane, przy realizacji Elektronicznej Karty Podarunkowej inne bony rabatowe, kupony rabatowe, czy znaki legitymacyjne, z zastrzeżeniem ppkt 3.
 7. W przypadku realizacji Elektronicznej Karty Podarunkowej i dokonaniu Transakcji, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa niż wskazana wartość na Elektronicznej Karcie podarunkowej, Nabywcy lub Użytkownikowi, nie przysługuje prawo otrzymania różnicy pomiędzy ceną otrzymanego Towaru a wartością wskazaną na Elektronicznej Karcie podarunkowej, w jakiejkolwiek formie. Elektroniczna Karta Podarunkowa po wykonaniu jednorazowej Transakcji traci ważność, a niewykorzystane środki nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Nabywcy lub Użytkownika.
 8. W przypadku, gdy cena zakupionego przez Użytkownika Towaru jest wyższa niż kwota środków pieniężnych na Karcie podarunkowej Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy przy wykorzystaniu elektronicznych metod płatności udostępnionych w Sklepie internetowym Carein.
 9. Wydawca ma prawo odmówić realizacji płatności Elektroniczną Kartą Podarunkową w przypadku wcześniejszego wykorzystania Kodu Elektronicznej Karty, upływu terminu ważności Elektronicznej Karty Podarunkowej. Wydawca ma prawo odmówić realizacji płatności Elektroniczną Kartą Podarunkową również w przypadku przejściowych technicznych problemów z realizacją płatności Elektroniczną Kartą Podarunkową oraz jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie Kodu Elektronicznej Karty, do czasu wyjaśnienia i rozwiązania problemu.
 10. Elektroniczna Karta Podarunkowa wraz z Kodem Elektronicznej Karty, jest kartą na okaziciela i może być przekazana drugiej osobie, która od chwili jej przekazania staje się jej Użytkownikiem.
 11. Elektroniczna Karta Podarunkowa po upływie terminu jej ważności, przestaje być aktywna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Elektronicznej Karty Podarunkowej pozostaną na niej niewykorzystane kwoty, to kwoty te nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Użytkownika.
 12. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Elektronicznej Karty Podarunkowej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Elektroniczną Kartą Podarunkową przez osobę, która weszła w jej posiadanie w sposób bezprawny lub w wyniku podania przez Nabywcę nieprawidłowych danych do wysyłki Elektronicznej Karty Podarunkowej (adresu e-mail) lub z innych przyczyn nie leżącej po stronie Wydawcy po jej przekazaniu Nabywcy lub osobie wskazanej przez Nabywcę. W takich przypadkach, o których mowa powyżej Elektroniczna Karta Podarunkowa nie podlega odtworzeniu.

 

IV. Zwrot towarów zakupionych za pomocą Elektronicznej Karty Podarunkowej

 1. W przypadku wydania decyzji reklamacyjnej o uznaniu zwrotu Towaru, nabytego za pomocą Elektronicznej Karty Podarunkowej, Użytkownik w zamian otrzyma równowartość ceny reklamowanego Towaru z momentu realizacji Elektronicznej Karty Podarunkowej; w postaci Elektronicznej Karty Podarunkowej o wartości zwrotu, a w przypadkach gdy nie jest to możliwe w gotówce bądź przelewem na wskazany rachunek bankowy. W ostatnim przypadku warunkiem zwrotu ceny Towaru nabytego z użyciem Elektronicznej Karty Podarunkowej jest uprzednie podanie numeru konta, na które niniejszy zwrot ma zostać dokonany.
 2. Dokonując zwrotu Towaru z nabytego w Sklepie internetowym Carein z użyciem Elektronicznej Karty Podarunkowej, Użytkownik otrzyma zwrot równowartości ceny Towaru z momentu realizacji Elektronicznej Karty Podarunkowej, w postaci Elektronicznej Karty Podarunkowej o wartości zwrotu, a w przypadkach gdy nie jest to możliwe przelewem na konto. W tym przypadku warunkiem zwrotu ceny Towaru zakupionego z użyciem Elektronicznej Karty Podarunkowej jest uprzednie podanie numeru konta, na które niniejszy zwrot ma zostać dokonany.

 

V. Ochrona Danych Osobowych

 1. Wydawca jest administratorem danych osobowych Nabywcy oraz osób wskazanych przez Nabywcę.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Wydawcę zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Wydawcy w zakresie: wydawania Kart podarunkowych wykonywania i obsługi transakcji z wykorzystaniem Kart podarunkowych, prowadzenia komunikacji z Użytkownikami oraz rozpatrywania reklamacji, a także w zakresie archiwizacji i ewidencji prowadzonych działań.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: a) umowy sprzedaży Elektronicznej Karty Podarunkowej, b) ochrony interesów posiadacza Elektronicznej Karty Podarunkowej (w tym doręczenie Elektronicznej Karty Podarunkowej, obsługa komunikacji, rozpatrzenie reklamacji), lub c) uzasadnionego interesu Wydawcy (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Użytkowników– wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).
 4. Podanie Wydawcy danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zakupu Elektronicznej Karty Podarunkowej za pośrednictwem Sklepu internetowego Carein, jej skutecznym doręczeniem i realizacji.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji czynność niezbędnych do zakupu Elektronicznych Kart podarunkowych przez Użytkowników oraz pozostałych czynności wskazanych w Regulaminie. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne Wydawcy (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Sprzedającego).
 6. Wydawca zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Ponadto, w przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie dane. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe dotyczące Użytkowników oraz innych osób, których dane zgłosił Użytkownik, są chronione przez Wydawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 8. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie https://carein.pl/policies/privacy-policy

 

VI. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w przypadku nieuzasadnionego obciążenia Elektronicznej Karty Podarunkowej oraz innych uzasadnionych przyczyn związanych z nabyciem lub realizacją Elektronicznej Karty Podarunkowej.
 2. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej https://carein.pl/pages/contact lub w formie poczty elektronicznej bądź pisemnie na adres Wydawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją. Zaleca się załączenie do reklamacji dokumentów, które ją uzasadniają i mogą być pomocne do rozstrzygnięcia reklamacji.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Wydawca zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Wydawca rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji bądź pisemnie. W przypadku odrzucenia reklamacji Wydawca powiadomi o tym Użytkownika podając powody tej decyzji.
 6. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Wydawca programu wyda Użytkownikowi nową Elektroniczną Kartę podarunkową o wartości stanowiącej równowartość środków zgromadzonych na reklamowanej Karcie podarunkowej. Okres ważności Elektronicznej Karty Podarunkowej będzie co najmniej równy okresowi ważności obowiązującemu dla reklamowanej Elektronicznej Karty Podarunkowej.
 8. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
  1. może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;
  2. może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie
  3. postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;
  4. może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  5. może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem ODR".

 

VII.  Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Wydawcy oraz na stronie internetowej Sklepu Internetowego CAREIN.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; konieczności dostosowania Regulaminu do stanowisk orzeczeń sądów, zmiany sposobów płatności i dostawy, zmian organizacyjnych mających wpływ świadczenia Wydawcy, wystąpienia ważnych przyczyn natury technicznej i organizacyjnej, jak pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Wydawca poinformuje o tym Uczestników na stronach Sklepu Internetowego CAREIN. Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie krótszym niż 14 dni od dnia jego ogłoszenia przez Wydawcę, z tym zastrzeżeniem, że zmiany o charakterze technicznym i informacyjnym bądź takie, które nie wpływają na pogorszenie sytuacji Uczestników mogą nastąpić w terminie krótszym.
 4. Zmiana Regulaminu nie powoduje naruszenia praw nabytych Nabywcy lub Użytkownika będącego Konsumentem przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone Zamówienia, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 5. W zakresie spraw związanych ze Sklepem internetowym CAREIN, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin Sklepu Internetowego CAREIN, którego każdorazowo aktualna treść dostępna jest na stronach internetowych w domenie Carein.pl.
 6. W razie niezgodności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

Koszyk

Gratulacje! Twoje zamówienie kwalifikuje się do bezpłatnej wysyłki Brakuje 300 zł do darmowej dostawy.
Produkty nie są już dostępne do zakupu